+48 578-265-416 kietlice@kietlice.pl

PRZYSTAŃ

Żeglarzom i motorowodniakom oferujemy 50 miejsc położonych przy dwóch pomostach.

Na każdym z pomostów macie Państwo możliwość podłączenia jachtu do prądu.

W czasie cumowania prosimy słuchać poleceń bosmana.

Regulamin portu:

1. Na terenie Portu obowiązują przepisy niniejszego Regulaminu oraz zarządzenia Bosmana Portu, którego przełożonym jest Kierownik Ośrodka.

2. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do przestrzegania przepisów Regulaminu oraz dostosowania się do poleceń obsługi.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decydujący głos posiada Kierownik Ośrodka.

4. Cumowanie jachtów odbywa się w miejscu wskazanym przez Bosmana.

5. Pobyt na terenie Ośrodka oraz korzystanie z jego infrastruktury podlega opłatom, których wysokość określa cennik załączony do Regulaminu.

6. Opłaty należy uiścić u Bosmana Portu lub w Biurze niezwłocznie po zacumowaniu jachtu.

7. Bosman Portu ma prawo odmówić możliwości cumowania, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu innych użytkowników obiektu.

8. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez użytkowników Portu z winy osób trzecich oraz spowodowane przez siły natury.

9. Sternicy jachtów zobowiązani są do wykonywania manewrów w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników
i ich mieniu oraz właściwego zabezpieczenia jachtu przed jego opuszczeniem.

10. Na terenie obiektu należy przestrzegać etykiety żeglarskiej oraz ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

11. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie ośrodka ponoszą ich prawni opiekunowie.

12. Psy na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie na smyczy, agresywne psy dodatkowo w kagańcu.
Za szkody wyrządzone przez psy odpowiadają ich właściciele (opiekunowie).

13. Rozpalanie ognisk możliwe jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych po uzyskaniu zgody od Bosmana Portu.

14. Na terenie portu zabrania się:
a) ruchu pod żaglami,
b) wytwarzania fali,

c) stawania na kotwicy,
d) mycia jachtów z użyciem detergentów,
e) wylewania i wyrzucania do wody zanieczyszczeń i śmieci,
f) kąpieli w basenie portowym,
g) pozostawiania bez nadzoru włączonych urządzeń elektrycznych i gazowych.

15. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązuje się do dbania o porządek i wspólne bezpieczeństwo.
Zauważone nieprawidłowości należy zgłosić niezwłocznie Bosmanowi Portu lub administracji, w przypadku zagrożenia powiadomić dodatkowo odpowiednie służby.